Skip to the main content

Notulen van de algemene ledenvergadering op 27 september 2021

Notulen vergadering HOK 27 september 2021, versie 2 oktober 2021

Aanwezig: Joris, Sytze en Anneke namens het bestuur, René Stienen als voorgedragen lid van het bestuur en plusminus dertig leden bij aanvang van de vergadering, gedurende de vergadering oplopend tot zestig leden.

 1. Opening door de voorzitter (Joris)

Voor het eerst waren de nieuwe coronamaatregelen van toepassing (horecaprotocol) en was een geldige QR-code verplicht om deel te nemen aan de vergadering en de clubavond. Voor vrijwel niemand was dat een probleem – één persoon weigerde zich te laten controleren en heeft de vergadering verlaten.

 1. Notulen vorige ALV Geen opmerking over de notulen van ALV 2020.
 2. Ingekomen stukken, zie punt 6
 3. Jaarverslag secretaris en TC

HOK 1 Nederlands kampioen viertallen online. Gefeliciteerd Kees, Pim, John en Gert-Jan.

Kampioen van de zomercompetitie werd Elly, zij, Hans T. en Peter de R. (samen tweede) van harte gefeliciteerd.

De zomercompetitie is zowel online als op de club gespeeld. Inmiddels is online spelen gestopt wegens gebrek aan belangstelling. De meeste leden prefereren live op de club spelen boven online spelen.

 1. Jaarverslag penningmeester

Sytze licht de begroting toe. Dank aan Max en Herman voor de coulance inzake de huur. Door onder meer deze geste en de veel lagere kosten voor competitiedeelname e.d. is er een positief resultaat over het boekjaar 2020-2021. Het bestuur stelt voor om € 6000,= te reserveren voor het vijftigjarig bestaan van de club, in 2022. De contributie voor komend seizoen blijft ongewijzigd op € 80,= voor leden en € 55,= voor ondersteunende leden.

De kascommissie met Hans en Anton heeft de kas gecontroleerd en akkoord bevonden. De vergadering verleent het bestuur décharge over afgelopen boekjaar.

 1. Hoe creëren we een veilige clubavond?

Anton Maas heeft het bestuur verzocht alleen volledig gevaccineerde spelers toe te laten tot de club. Inmiddels heeft de overheid een verplichte QR-code ingevoerd voor de horeca, en daar valt ook het Witte Huis onder. Daarmee is dit issue voor nu geen punt van discussie. Het bestuur zegt toe de veiligheid van de clubavond goed te monitoren en zich te beraden over de situatie die ontstaat na de periode van de verplichte QR-code. Wellicht is dan een nieuwe ledenvergadering/raadpleging noodzakelijk.

 1. HOK 50 jaar!

Volgend jaar, op 1 juni 2022, bestaat HOK 50 jaar. Dat moet natuurlijk worden gevierd. Er is inmiddels een lustrumcommissie bestaande uit Betty, Merel, Marinus, Roderik en Anneke (namens het bestuur).

Het lustrum wordt gevierd op maandag 6 juni 2022 (Tweede Pinksterdag). Noteer deze datum vast in de agenda.

 1. Bestuurssamenstelling

De zittende leden Joris, Sytze en Anneke treden af en zijn herkiesbaar. Marjan is na 19 jaar gestopt en is niet langer herkiesbaar. Het bestuur en de vergadering danken Marjan voor haar jarenlange inzet voor de club, een luid applaus klinkt. Het bestuur stelt René Stienen voor als nieuw bestuurslid. Er zijn geen tegenkandidaten. De vergadering steunt deze voordracht, waarmee René is benoemd.

 1. De commissies

De technische commissie bestaat uit Wybrand (voorzitter en tevens afgevaardigde naar het bestuur), Marinus en Betty. Dank voor de werkzaamheden over afgelopen jaar. Alle leden van de commissie zijn bereid ook volgend jaar weer zitting te nemen in de TC. De vergadering dank de commissie voor de werkzaamheden.

De kascommissie bestaat uit Hans G. en Anton. Ook zij krijgen applaus van de vergadering en zijn bereid volgend jaar opnieuw de kas te controleren.

 1. Bestuursmededelingen

Dank aan Pieter voor zijn voortreffelijke werkzaamheden afgelopen jaar. Zowel live als online zorgde Pieter voor een prima lopende clubavond. De vergadering beloont Pieter met een luid applaus. Er is mooi nieuws over Bram: binnenkort hoopt hij weer plaats te nemen achter de dupliceermachine.

Dank aan Gerdy en haar team voor de prima barbezetting.

 1. Rondvraag

Bij ontstentenis van Onno dankt Harry het bestuur voor de werkzaamheden van afgelopen seizoen.

 1. Sluiting

Om 19.30 uur sluit de voorzitter de vergadering en kan er gekaart worden.

 

 

Andere artikelen

Notulen ALV 17-10-2022

Notulen Algemene Ledenvergadering HOK, 17 oktober 2022 Aanwezig: de bestuursleden Joris, Sytze en...

20/10/2022 - Wybrand Scheffer

Hok-viertallen seizoen 2022-2023

Hok doet in het seizoen 2022-2023 met tien teams mee aan de externe viertallencompetitie. Dit zijn...

15/09/2022 - Wybrand Scheffer

Hok-teams voor de viertallencompetities

Hok doet in het seizoen 2021-2022 met elf teams mee aan de externe viertallencompetities. De...

05/10/2021 - Wybrand Scheffer